دکوراسیون داخلی منزل ملک محمدی – مسکن مهر بهارستان ( آتش باد )