زرین شهر - طراحی باغ ویلا اصفهان
حیدر آباد- طراحی باغ ویلا اصفهان
هتل جهانگردی اصفهان - طراحی باغ ویلا اصفهان